Kalendár

September
P U S Š P S N
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Aktuality

Priority územného spolku

Priority Územného spolku SČK v Komárne:

 • Bezpríspevkové darcovstvo krvi
  Jednou z dôležitých úloh SČK podľa Zákona č. 84/94 Z.z. je výchova k darcovstvu, propagácia, nábor a oceňovanie.
 • Výučba prvej pomoci - výchova k zdraviu
  Rôznymi zdravotno-výchovnými a preventívnymi aktivitami sa podieľať na ochrane zdravia obyvateľstva. Nenáročnou osvetou posilňovať pozitívny postoj a vzťah jednotlivca k vlastnému zdraviu. Osobitne sa venovať kvalite výučby prvej pomoci vyškolením kvalifikovaných zdravotníckych inštruktorov, výraznejšou propagáciou docieliť zvýšenie záujmu o školenia prvej pomoci medzi laickou verejnosťou, ale najmä v podnikateľských subjektoch, inštitúciách a v autoškolách, intenzívnejšie rozvíjať vzdelávacie programy, akreditované rekvalifikácie pre členov SČK i ostatných záujemcov.
 • Humanitné aktivity
  Humanitnú a charitatívnu pomoc poskytovať podľa potrieb občanov doma i v zahraničí. Organizovať verejné peňažné zbierky, zbierky šatstva, potravín pre potreby humanitnej pomoci doma i v zahraničí, pomoc v regióne koordinovať v spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy, humanitné aktivity propagovať v masmédiách, získavať sponzorov a informovať o použití získaných prostriedkov, spolupracovať s inými humanitnými nadáciami.
 • Záchranárske činnosti a príprava na katastrofy
  Záchranárske činnosti budovať v spolupráci s obecnými a mestskými úradmi, spolupracovať so všetkými subjektmi záchranného systému najmä Požiarnou záchrannou službou, Rýchlou zdravotníckou službou, Kynologickou brigádou a pod., vzdelávať členov a ostatné obyvateľstvo v pripravenosti na katastrofy s akcentom na charakter regiónu a riziká, ktoré sa môžu v danom regióne vyskytnúť, poskytovať kvalitnú a profesionálnu vodnú záchrannú službu.
 • Sociálne aktivity
  Sociálna činnosť  sústreďovať na pomoc zraniteľným skupinám obyvateľstva. Naše aktivity aj v budúcnosti realizovať tak, aby sme pomohli zmierniť pocit osamelosti a opustenosti: pokračovať v činnosti opatrovateľskej služby, sociálne odkázaným  a nečakanými katastrofami postihnutým rodinám  a jednotlivcom poskytnúť humanitnú výpomoc, prostredníctvom miestnych spolkov SČK a dobrovoľníkmi vyhľadávať a signalizovať potrebu zlepšovania kvality života zraniteľných skupín obyvateľstva.
 • Spolková činnosť
  Mobilizovať a získavať obyvateľstvo príťažlivými aktivitami pre idey Slovenského Červeného kríža, ktoré sledujú rast zdravotníckych vedomostí a zručností v prospech kvality a zdravia človeka.
 • Ekonomická oblasť
  Naplnenie programových úloh závisí aj od finančných a materiálnych zdrojov. Získavanie prostriedkov je súčasťou snaženia pri každodennom zabezpečovaní činnosti: budeme vyhľadávať nové formy získavania finančných prostriedkov, oslovovať sponzorov a iných prispievateľov, v spolupráci s ÚPSVR Komárno získavať zamestnancov na verejnoprospešné miesta hlavne v oblasti sociálnych aktivít, získavať prostriedky vlastnou činnosťou, najmä organizovaním zdravotníckych a akreditovaných rekvalifikačných kurzov, efektívnym vynakladaním finančných prostriedkov zabezpečiť zdroje na svoju činnosť.

Ponúkame:

 • školenia prvej pomoci pre vodičov  
 • rekvalifikačné kurzy opatrovania 
 • školenia Prvej pomoci 
 • sociálne a humanitné služby
 • zdravotnícke služby
 • Vodná záchranná služba
 • spolupracu pri každej verejnej a sociálnej starostli